Creative Teshuva

Creative Teshuva

Creativity: Robots,AI,Man, Parshat Nitzavim, Drash

Drash

תשובה יצירתיתTags and keywords: Creativity: Robots, AI, Man, Parshat Nitzavim, Drash, AI_Ethics

Shiur No: 490