Shabbat Nachamu – Celebrate Geula

Shabbat Nachamu – Celebrate Geula

Hope, Exile, Faith, Celebrating during the month of Av, Jerusalem, Newlyweds, DRASH

Drash

שבת נחמו – חג הגאולהTags and keywords: Hope, Exile, Faith, Celebrating during the month of Av, Jerusalem, Newlyweds, DRASH

Shiur No: 463