Shalom Bayit v Talmud Torah

Shalom Bayit v Talmud Torah

Value of learning Torah versus husband wife relationship, Ketubot 62b, Parshat Ki Teize, Drash

Drash

שלום בית מול תלמוד תורהTags and keywords: Value of learning Torah versus husband wife relationship, Ketubot 62b, Parshat Ki Teize, Drash

Shiur No: 488