The Last Eight Verses

The Last Eight Verses

Moses v Joshua, Torah Min Hashamayim, Parshat Vezot Habracha, Simchat Torah, Shavuot

Drash

שמונה פסוקים האחרוניםTags and keywords: Moses v Joshua, Torah Min Hashamayim, Parshat Vezot Habracha, Simchat Torah, Shavuot

Shiur No: 493