Buying a House on Shabbat

Buying a House on Shabbat

Eretz Yisrael, Purpose, Yishuv HaAretz, Parshat Maasei, Devarim, Shoftim, Pinhas, Haftara Yom Kippur, Yom HaAtzmaut, DRASH ONLY – see 518 for SHIUR

Drash

לקנות בית בשבתTags and keywords: Eretz Yisrael, Purpose, Yishuv HaAretz, Parshat Maasei, Devarim, Shoftim, Pinhas, Haftara Yom Kippur, Yom HaAtzmaut, DRASH ONLY – see 518 for SHIUR

Shiur No: 510