Three Pillars, Four Events, Five “Kolot”

Three Pillars, Four Events, Five “Kolot”

Shabbat Hatan, Shabbat Nachamu, Shabbat Tu B’Av, Parshat Ve’etchanan, Matan Torah, DRASH

Drash

שלושה עמוני תווך, ארבע אירועים, חמישה קולותTags and keywords: Shabbat Hatan, Shabbat Nachamu, Shabbat Tu B’Av, Parshat Ve’etchanan, Matan Torah, DRASH

Shiur No: 514