Today – A Bikkurim Message

Today – A Bikkurim Message

Thanksgiving, Physical, Spiritual, Divine Promise, Carpei Diem, Parshat Ki Tavo, DRASH

Drash

“היום” – מסר הביקוריםTags and keywords: Thanksgiving, Physical, Spiritual, Divine Promise, Carpei Diem, Parshat Ki Tavo, DRASH

Shiur No: 467